Zakres praktyki

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz zrozumieć ich sens i znaczenie.

Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która najczęściej towarzyszy nam w sprawach życia codziennego. Reguluję stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. W ramach współpracy z Klientami przygotowuję m.in. pozwy i wnioski inicjujące postępowania, pisma procesowe i przygotowawcze, wnioski o zabezpieczenie powództwa, apelacje i zażalenia.

 

Moja aktywność zawodowa skupia m.in. sprawy o:

 • zapłatę
 • odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych (szerzej w zakładce odszkodowania)
 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • ochronę dóbr osobistych
 • postępowanie wieczysto księgowe
 • odwołanie darowizny
 • zasiedzenie nieruchomości
 • naruszenie posiadania
 • roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • zniesienie współwłasności
 • eksmisję
 • roszczenia za bezumowne korzystanie

Prawo spadkowe reguluje stosunki prawne jakie wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Mam świadomość, iż sprawy spadkowe i towarzyszące im emocje wymagają okazania zrozumienia sytuacji rodzinnej moich Klientów i wsparcia prawnego na etapie ustalenia kręgu dziedziczenia, spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy tez zachowek.

 

Służę wsparciem m.in. w zakresie prowadzenia spraw o:

 • stwierdzenie nabycia praw do spadku z ustawy lub z testamentu
 • odrzucenie spadku
 • zachowek
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • wydziedziczenie
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • dochodzenie roszczeń z masy spadkowej

Doradzam także w sprawach dotyczących sporządzenia testamentu i w kwestiach dotyczących podatków od spadków i darowizn.

Jako adwokat wspieram  swoich Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z uwagi, na szczególną wrażliwość spraw, oprócz wiedzy merytorycznej i doświadczenia okazuję Klientom empatię, zrozumienie i dokładam starań celem wyciszenia i łagodzenia stresu oraz konfliktów towarzyszących sprawom rodzinnym.

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferuję prowadzenie spraw:

 • rozwód i separację
 • dotyczących władzy rodzicielskiej: o ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • alimenty
 • rozdzielność majątkową
 • podział majątku

oraz  poradnictwo w sprawach dotyczących sytuacji  prawnorodzinnej.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu sporów z ubezpieczycielami o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Świadczę pomoc zarówno na etapie zgłoszenia szkody, negocjacji z ubezpieczycielami jak i podczas postępowań sądowych.

 

Prowadzę sprawy o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w przypadku:

 • kolizji i wypadków komunikacyjnych
 • błędów medycznych i lekarskich
 • wypadku przy pracy
 • dochodzenia świadczenia za szkody rolnicze w uprawach
 • dochodzenia roszczeń w związku z zawartymi umowami OC

Reprezentuję również Klientów w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz o rentę.

Bronię klientów stojących pod zarzutem popełnienia przestępstwa i dbam, aby ich prawa w postępowaniu karnym nie zostały naruszone. Prowadzę obronę na każdym etapie postępowania karnego i wykroczeniowego – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Świadczę również pomoc prawną na etapie wykonywania kary.                 

Reprezentuję również pokrzywdzonych od momentu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Praktyka mojej Kancelarii skupia sią na prowadzeniu spraw dotyczących:

 • przestępstw kryminalnych
 • wypadków i przestępstw komunikacyjnych
 • przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw gospodarczych
 • wykroczeń
 • udzielenia przerwy w karze, zawieszenia wykonania kary, odroczenia wykonania kary, wydania wyroku łącznego
 • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwami i oskarżycieli posiłkowych
 • przygotowania prywatnego oraz subsydiarnego aktu oskarżenia i reprezentacji przed sądem

Prawo pracy jest gałęzią prawa określającą uprawnienia i obowiązki pracowników i pracodawców. Reguluje stosunki pracy oraz obejmuje przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Moja praktyka adwokacka w ramach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach pracowniczych i sądowych
 • reprezentowanie w sprawach o zwolnienia indywidualne i grupowe
 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów, klauzul o zakazie konkurencji, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • negocjacje i mediacje pracownicze
 • sprawy o mobbing i dyskryminację
 • odwołania od decyzji ZUS m.in. w sprawach o przyznanie renty, emerytury, zasiłku chorobowego
 • spory z ZUS
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Prawo administracyjne to gałąź prawa, która obejmuje ogół norm regulujących stosunki społecznej, które wynikają w procesie administracyjnej działalności organów państwowych. Reguluje stosunki pomiędzy organami państwowymi a obywatelami, charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania i obszernością nie zawsze sformułowanych zrozumiałym językiem aktów prawnych.


W ramach usług prawnych z zakresu prawa administracyjnego m.in.:

 • reprezentuję strony w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • doradzam w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami
 • przygotowuję i wnoszę odwołania od decyzji administracyjnych
 • sporządzam skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentuję podmioty gospodarcze w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
 • pomagam w prowadzeniu postępowań związanych z ustaleniem warunków zabudowy, uzyskania pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanych
 • prowadzę sprawy o wywłaszczenie nieruchomości

Doradzam także w zakresie prawa wizowego, paszportowego oraz prawa cudzoziemców.

Prawo handlowe jest zespołem norm prawa prywatnego, określających organizację przedsiębiorców oraz czynności handlowe. Prawo gospodarcze stanowi natomiast zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne powstające w procesie gospodarowania, a zatem w procesie produkcji dóbr i świadczenia usług.

Usługi z zakresu prawa handlowego i gospodarczego świadczone przeze mnie w ramach prowadzonej Kancelarii obejmują m.in.:

 • bieżącą obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • przygotowywanie umów handlowych i kontraktów,
 • opiniowanie umów handlowych i kontraktów
 • zakładanie i rejestrację spółek handlowych
 • podział, łączenie i przekształcanie spółek
 • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • negocjacje i mediacje

Scroll Up